Zaman: 18 Tem 2018 08:00


Yeni başlık gönder Başlığa cevap ver Sayfaya git Önceki  1 ... 28, 29, 30, 31, 32, 33  Sonraki
 
Yazar Mesaj
 Mesaj Başlığı: Re: PINSU - Pınar Su Hisse Senedi Yorumları
Yeni mesajGönderilme zamanı: 16 Nis 2014 09:49 
Kullanıcı avatarı
Kayıt: 15 Kas 2011 10:07
Mesajlar: 102
Meslek: Makina Mühendisliği

Pınarsu bilanco iyi gelmeye başlarsa buralarda durmaz.bilanco zamanları ve yazı şimdiden almakta fayda var.uzun vade düşünen kazanabilir.ytd.


Çevrimdışı
 Profil  
 Mesaj Başlığı: Re: PINSU - Pınar Su Hisse Senedi Yorumları
Yeni mesajGönderilme zamanı: 24 Nis 2014 08:30 
Kullanıcı avatarı
Kayıt: 15 Kas 2011 10:07
Mesajlar: 102
Meslek: Makina Mühendisliği

17 Nisan 2014  PERŞEMBE
Resmî Gazete
Sayı : 28975

YÖNETMELİK

Sağlık Bakanlığı (Türkiye Halk Sağlığı Kurumu)’ndan:

DOĞAL MİNERALLİ SULAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 1/12/2004 tarihli ve 25657 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Doğal Mineralli Sular Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (k), (l) ve (u) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı maddeye aşağıdaki (ü) ve (v) bentleri eklenmiştir.

“k) Geri dönüşlü kap: Doğal mineralli su dolumunda bir defadan fazla kullanılan ve su ile etkileşim yapmayan cam, metal, krom-nikel, polikarbonat ve benzeri kapları,

l) Geri dönüşsüz kap: Doğal mineralli su dolumunda bir defadan fazla kullanılmayacak pet, cam, metal, krom-nikel ve benzeri kapları,”

“u) Seri no: Aynı şartlarda belirli zaman diliminde üretilen, imal edilen veya ambalajlanan suyu ayırt etmek için kullanılan sayısal değeri,

ü) Kontrol izlemesi: Yönetmeliğin 7 nci maddesi ile Ek-3’te yer alan parametreleri kapsayacak şekilde yaptırılan analizleri,

v) Denetim izlemesi: Yönetmeliğin 6 ve 7 nci maddeleri ile Ek-3’te yer alan parametreleri kapsayacak şekilde yaptırılan analizleri,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (k) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“k) İlgili mevzuatına göre yetkili kurum veya kuruluştan alınmış işletme ruhsatının ya da suyun tahsisine ilişkin yapılan kira sözleşmesinin yetkili kurum veya kuruluşça onaylanmış örneği,”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “sağlık müdürlüğüne” ibaresi “Müdürlüğe” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesinin ikinci fıkrasının ikinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 126 ncı maddesi gereğince hijyen eğitimi almamış personel çalıştırılmaz.”


Çevrimdışı
 Profil  
 Mesaj Başlığı: Re: PINSU - Pınar Su Hisse Senedi Yorumları
Yeni mesajGönderilme zamanı: 24 Nis 2014 08:36 
Kullanıcı avatarı
Kayıt: 15 Kas 2011 10:07
Mesajlar: 102
Meslek: Makina Mühendisliği

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 30 – İşletmeciler, yıl boyunca tüketilen doğal mineralli suyun kalitesini yansıtacak şekilde Müdürlük tarafından alınacak doğal mineralli su numunelerinin analizini aşağıdaki tabloda belirtilen sıklıkta 10 uncu maddede belirtilen laboratuvarlarda yaptırmak ve alacakları raporları her yıl için ayrı dosyalarda saklamak ve gerektiğinde denetimlerde ibraz etmekle mükelleftir. Kurumca gerekli görüldüğü takdirde işletmeci, suyun niteliklerine göre farklı parametrelerin analizlerini de yaptırmak zorundadır.

 

İşletmeci tarafından doğal mineralli sularda yaptırılacak minimum numune alma ve analiz sıklıkları
Her bir gün için satışa sunulmak üzere şişede ya da kapta üretilen doğal mineralli suyun miktarı (m3)
(Hacimler, takvim yılına göre alınmış ortalama değerlerdir).
Kontrol izlemesi sayısı (7 nci madde ile Ek-3’te yer alan parametreler)
Denetim izlemesi sayısı (6 ve 7 nci madde ile Ek-3’te yer alan parametreler)
≤10
1
1
(>10)-(≤60)
12
1
>60
 
12
60 m3 üzerindeki her 5 m3/gün için 1 kontrol izlemesi daha ilave edilir.
1
60 m3 üzerindeki her 100 m3/gün  için 1 denetim izlemesi daha ilave edilir.

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 32 nci maddesinin son fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Doğal mineralli sulara verilen üretim izinleri;

a) Üretim izni verildiği sıradaki şartları kaybetmesi,

b) Doğal mineralli suların kimyasal, fiziksel veya mikrobiyolojik niteliklerini kesinlikle ve sürekli olarak kaybettiği 10 uncu maddede belirtilen laboratuvarların raporu ile belgelendirilmesi,

c) Yapılan denetimlerde faaliyet göstermediğinin tespit edilmesi ve tespit tarihinden itibaren bir yıl içinde faaliyete geçmemesi,

ç) İzinli bir doğal mineralli suya başka su karıştırılması,

d) Aynı kaynaktan farklı bir isimle kendisi veya başka gerçek veya tüzel kişi adına doğal mineralli su dolumu yapılması,

e) İzin verme sürecinin herhangi bir aşamasında sahte ve yanıltıcı belge ibraz edildiğinin tespit edilmesi

durumunda iptal edilir. İzinleri (ç), (d) ve (e) bentlerine istinaden iptal edilen doğal mineralli suya altı ay süreyle üretim izni verilmez.”


Çevrimdışı
 Profil  
 Mesaj Başlığı: Re: PINSU - Pınar Su Hisse Senedi Yorumları
Yeni mesajGönderilme zamanı: 24 Nis 2014 08:38 
Kullanıcı avatarı
Kayıt: 15 Kas 2011 10:07
Mesajlar: 102
Meslek: Makina Mühendisliği

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 38 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 38 – İzinli doğal mineralli suya ait bütün tesisler Kurum ile Müdürlük denetimine tabidir. Doğal mineralli su tesisi üçer aylık periyotlarla Müdürlük tarafından, yılda bir kez Kurumca denetlenir.

Denetimlerde gerektiğinde nihai dolum yerinden denetim ve kontrol izlemesi amacıyla su numuneleri alınır. Alınan numunelerin analizleri 10 uncu maddede belirtilen laboratuvarlarda yaptırılır. Kurumca ve Müdürlükçe yapılan denetimlerde alınan numunelerin analiz ücretleri, işletmeci tarafından ödenir. Herhangi bir kontaminasyonun olması halinde dolum yeri dışındaki noktalardan da gerekli tedbirler aldırılarak numuneler alınır. Doğal mineralli suyun denetim veya kontrol izlemesi parametre değerlerine uyumsuzluğunun tespit edilmesi halinde uyumsuzluğun nedenleri yok edilinceye ve 6 ve 7 nci madde ile Ek-3’te belirtilen nitelikler sağlanıncaya kadar tesisin faaliyeti durdurulur ve doğal mineralli su dolumuna izin verilmez. Denetimler sonucu uygun çıkmayan sular, 40 ıncı madde uyarınca takibe alınır.

Kurumca ve Müdürlükçe yapılan denetimler sonucu doğal mineralli suyun kalitesini olumsuz yönde etkilemeyecek fiziki değişiklikler ile izin verildiği sıradaki şartlarda bir değişikliğe sebebiyet vermeyecek eksikliklerin tespit edilmesi durumunda eksikliklerin tamamlanması için en fazla onbeş gün süre verilir. Bu süre sonunda gerekli şartları sağlamayan tesisler hakkında yasal işlem yapılır.

Damacana kaplar ile piyasaya arz edilen doğal mineralli suların satış yerleri ile ambalajlı su naklinde kullanılacak araçlar için Kurumca belirlenen teknik usul ve esaslar doğrultusunda Müdürlükten izin alınır. Piyasaya arz edilen doğal mineralli suların, izin belgesi bulunmayan yerler ile tüpgaz, otogaz, petrol ve petrol ürünleri depolama ve dağıtımı yapılan yerlerde; suyun fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik özelliğini olumsuz yönde değiştirebilecek ısı, ışık, toz, duman, yağış gibi olumsuz şartlara açık ortamlarda satışı ve depolanması yapılamaz. Üretici firma suyun üretiminden tüketiciye ulaşmasına kadar tüm aşamalarda suyun kalitesinden sorumludur ancak bu durum satış yerinin sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.

İşletmeciler çalışma saatlerine yönelik bir program hazırlar ve bu programı bir önceki ayın 15’ine kadar, damacana ve diğer ambalajlar için ayrı olacak şekilde günlük üretim miktarlarını izleyen ayın 15’ine, yıllık üretim miktarlarını ise takip eden yılın Ocak ayı sonuna kadar Müdürlüğe bildirir. Bildirilen çalışma saatleri dışında çalışılması halinde durum bir hafta öncesinden Müdürlüğe bildirilir. Aksi halde tesisin faaliyeti en az bir hafta süre ile durdurulur.

Piyasadaki doğal mineralli sulardan üçer aylık periyotlar halinde numuneler alınarak mikrobiyolojik parametreler ile arsenik, florür, bromat, bromoform ve alüminyum parametreleri yönünden analizleri yaptırılır. Analiz sonuçları 6 ve 7 nci maddede belirtilen parametrik değerler ile EK-3’te yer alan parametrik değerlere göre değerlendirilir. Uygun çıkmayan doğal mineralli suyun analiz ücretini işletmeci öder. Alınan su numuneleri için herhangi bir bedel ödenmez.

Kaynak, depo ve imlahane gibi üniteler de dâhil olmak üzere doğal mineralli suyun geçtiği her aşama Kurum ve Müdürlükçe elektronik ortamda izlenebilir. İşletmeciler, izleme için Kurumca oluşturulan veri toplama sistemine entegrasyon sağlar. İzleme ve uygulamaya yönelik esaslar Kurumca belirlenir.

Kurum, denetim sonuçlarını ve doğal mineralli suya ait bilgileri herhangi bir üye devletin veya komisyonun talep etmesi halinde Ekonomi Bakanlığı aracılığı ile sağlar.”


Çevrimdışı
 Profil  
 Mesaj Başlığı: Re: PINSU - Pınar Su Hisse Senedi Yorumları
Yeni mesajGönderilme zamanı: 24 Nis 2014 08:42 
Kullanıcı avatarı
Kayıt: 15 Kas 2011 10:07
Mesajlar: 102
Meslek: Makina Mühendisliği

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 42 nci maddesinin birinci fıkrasının sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununda öngörülen idari yaptırımlar Müdürlükçe uygulanır.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin EK-3’ü aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

EK-3
“Yönetmeliğin 6 ve 7 nci maddelerine eklenecek parametreler:
Doğal Mineralli Sulardan Yönetmeliğin 30 uncu ve 38 inci maddesi gereği alınacak numunelerin analizlerine gerektiğinde aşağıdaki parametreler de dâhil edilir.
 
Parametre
Sembol
Bulunabilecek maksimum miktar
Ozon*
(O3)
50 µg/L
Bromat*
BrO3
3.0 µg/L
Bromoform*
CHBr3
1.0 µg/L
Alüminyum**
Al
200  µg/L
*: Doğal mineralli su ozonla zenginleştirilmiş hava yöntemine tabi tutulmuş ise bakılır.
**: Doğal mineralli sudaki florür aktif alüminyum kullanılarak ayrıştırılmış ise bakılır.”

MADDE 10 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 11 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.


Çevrimdışı
 Profil  
 Mesaj Başlığı: Re: PINSU - Pınar Su Hisse Senedi Yorumları
Yeni mesajGönderilme zamanı: 24 Nis 2014 08:52 
Kullanıcı avatarı
Kayıt: 15 Kas 2011 10:07
Mesajlar: 102
Meslek: Makina Mühendisliği

Bu da her önüne gelen su şirketi kuramayacak.denetim ve kriterlere uyacak halkın sağlığıyla oynayamayacak.büyük şirket marka olan pınarsuya olumlu olarak yansıyacaktır.herkez biraz pınsu almalı.arkasından bakmamalı.ytd.


Çevrimdışı
 Profil  
 Mesaj Başlığı: Re: PINSU - Pınar Su Hisse Senedi Yorumları
Yeni mesajGönderilme zamanı: 27 Nis 2014 21:15 
Kullanıcı avatarı
Kayıt: 15 Kas 2011 10:07
Mesajlar: 102
Meslek: Makina Mühendisliği

Bu grafik ile neyi ifade ediyorsun.ben de aşağı çubuk yerine yukarı çubuk çiziyorum.4 kırarsa devamı yukarı..benim grafik böyle.ytd.


Çevrimdışı
 Profil  
 Mesaj Başlığı: Re: PINSU - Pınar Su Hisse Senedi Yorumları
Yeni mesajGönderilme zamanı: 15 May 2014 10:41 
Kullanıcı avatarı
Kayıt: 15 Kas 2011 10:07
Mesajlar: 102
Meslek: Makina Mühendisliği

Yeni tesisin faliyetleri yani şatışa başlaması ağustosta başlayacağını duydum.tam yaz sezonu üretimi dağıtımı artacaktır.yazı şimdi almanın tam zamanı pınar su sezonu başlıyor.herkez bir miktar alsa pınar etunu değer olarak yakalar.y.td.


Çevrimdışı
 Profil  
 Mesaj Başlığı: Re: PINSU - Pınar Su Hisse Senedi Yorumları
Yeni mesajGönderilme zamanı: 20 May 2014 14:44 
Kullanıcı avatarı
Kayıt: 12 Nis 2014 19:07
Mesajlar: 425
Meslek: Belirtmedi

kısada 3.76 üzeri kaldıkça 4.10 hedefim kendime YTD


Çevrimdışı
 Profil  
 Mesaj Başlığı: Re: PINSU - Pınar Su Hisse Senedi Yorumları
Yeni mesajGönderilme zamanı: 25 May 2014 12:35 
Kullanıcı avatarı
Kayıt: 12 Nis 2014 19:07
Mesajlar: 425
Meslek: Belirtmedi

Göktuğ29 yazdı:
kısada 3.76 üzeri kaldıkça 4.10 hedefim kendime YTD


3.82 civarında yorumladığımız kağıt 3.94 ellemiştir. YTD hedefe az kaldı.


Çevrimdışı
 Profil  
 

Yeni başlık gönder Başlığa cevap ver Sayfaya git Önceki  1 ... 28, 29, 30, 31, 32, 33  Sonraki


 Kimler çevrimiçi

Bu forumu gezen kullanıcılar: Hiç bir kayıtlı kullanıcı yok ve 1 misafirGeçiş yap:  
kredi
Uyarı : Bu sitede tüm içeriği üyelerimiz oluşturmaktadır.5651 sayılı yasa gereği hukuki sorumluluk içeriği oluşturan üyemize aittir.Hukuka aykırı bir içerik gördüyseniz
ya da herhangi bir üyenin içeriği nedeniyle haklarınızın ihlal edildiğini düşünüyorsanız borsayorumu@borsayorumu.com adresinden iletişime geçebilirsiniz.