Zaman: 10 Ara 2018 18:11


Yeni başlık gönder Başlığa cevap ver Sayfaya git Önceki  1 ... 325, 326, 327, 328, 329
 
Yazar Mesaj
 Mesaj Başlığı: Re: RANLO - Ran Lojistik Hisse Senedi Yorumları
Yeni mesajGönderilme zamanı: 12 Ara 2013 10:25 
Kullanıcı avatarı
Kayıt: 18 Mar 2012 22:57
Mesajlar: 27
Konum: Asla 0.90-0.99 arası hisseleri ALMA!
Meslek: Diğer

ozgurpazar yazdı:
Bu hisse ne olacak? Kimseden ses çıkmıyor.Forumlarda da bir paylaşıne oldu ki.


BORSA İSTANBUL A.Ş. [RANLO] 03.09.2013 17:32:04

Payların Geçici Olarak İşlem Görmekten Men Edilmesi

Borsa Yönetim Kurulu'nun 03/09/2013 tarihli toplantısında alınan karar çerçevesinde, 30/06/2013 dönemine ait finansal tablolarını son yayımlanma tarihinde kamuya duyurmadığı için paylarının işlem sırası 27/08/2013 tarihinde Gözaltı Pazarı seansı öncesinde kapatılan Ran Lojistik A.Ş.'nin (Şirket), Pay Piyasası Yönetmeliği'nin 25'inci maddesi gereğince pay sırasının Borsa Genel Müdürlüğü kararı ile 5 iş günü kapalı kalabileceği dikkate alınarak,

A) Kotasyon Yönetmeliği'nin 24'üncü maddesinin (c) ve (h) bentleri ile 27'nci maddesi gereğince Şirket paylarının 04/09/2013 tarihinden itibaren geçici olarak Gözaltı Pazarı'ndan çıkarılarak işlem görmekten geçici olarak men edilmesi ve 30/06/2013 dönemine ait bağımsız denetimden geçmiş finansal tabloları KAP'ta duyurulana ve Borsamıza ödemesi gereken ücretleri ödeyene kadar Şirket paylarının yatırım kuruluşları vasıtası ile Borsa dışı alış/satış işlemlerine konu olmasına,

B) Söz konusu finansal tabloların KAP'ta kamuya duyurulmasını ve Borsamıza olan ücret yükümlülüğünün yerine getirilmesini izleyen iş gününden itibaren Şirket paylarının Gözaltı Pazarı'ndaki işlem sırasının yeniden işleme açılmasına,
karar verilmiştir.
.......................................
2013/6 dönemine ait bilançoyu vaktinde göndermemiş.Borsa başkanlığına ait ödemesi gereken ücretleri
ödememiş Başkanlıkta işlem görmekten men etmiş.
Zaten patron gözaltına alındıktan sonra 03.07.2013 tarihinde 139.600 lot daha borsaya kayıt ettirip satmış.
Şuan patron ve akrabalarında 149.600 er lot var.Yani ayrı ayrı 149 biner lot.Toplamda 448.800 lot yönetime ait lotları kalmış.Kalan 19.551.200 lot halka satılmış durumda.Yani şirketi halka tamamen arz etmiş.Depo ve antrepoları satmış.6 tır ve kasası 2 de kamyonu kalmış.Yazılacak çok şey var ama burası uygun değil.Patron ramiz benli şirketi halka bırakıp gitmiş.Borsaya ait paraları bile ödememiş.
İlk etapta %20 gibi düşük miktarı halka açıp sonrasında bu oranı sürekli artırarak şirketi terk etmiş.
Elinde olanlara geçmiş olsun.Patron acaba kazandığı paralarla başka işlere mi yöneldi ?
y.t.d.


Çevrimdışı
 Profil  
 Mesaj Başlığı: Re: RANLO - Ran Lojistik Hisse Senedi Yorumları
Yeni mesajGönderilme zamanı: 15 Tem 2014 23:11 
Kullanıcı avatarı
Kayıt: 09 May 2012 00:05
Mesajlar: 1222
Meslek: Ekonometri

spk ranloya suç duyurusunda bulunucakmış haberi daha yeni gordüm vah ki vah diyemiyorum bile bu nasıl denetim şimdi gordunuz bişeyleri en çok merak ettigim eski başkan niye apar topar görevden alındı gayri resmi konuşulanlar operasyon timi kurup fink attıgı falan konuşulmuştu ama bu asla dogrulanamıcak bişey zira kimse piyasayı sarsacak bi konuyu anında sümen altı edilir bakalım neler olaccak artık şu borsayada bi el atsa şu buyuklerimizde büyüklerimiz varmış desek


Çevrimdışı
 Profil  
 Mesaj Başlığı: Re: RANLO - Ran Lojistik Hisse Senedi Yorumları
Yeni mesajGönderilme zamanı: 29 Oca 2015 00:46 
Kullanıcı avatarı
Kayıt: 01 May 2012 15:21
Mesajlar: 63
Meslek: İnşaat Mühendisliği

C- ANONİM ŞİRKET GENEL KURULUNUN AZLIK TARAFINDAN TOPLANTIYA ÇAĞRILMASI
Anonim şirketlerin, azlık tarafından toplantıya çağrılması da mümkündür. YTTK’ya göre; kapalı anonim şirketlerde “sermayenin en az onda birini (%10’unu)”, halka açık şirketlerde ise “sermayenin en az yirmide birini (%5’ini)” oluşturan paysahipleri “azlık” olarak kabul edilmektedir. Bu çerçevede, kapalı anonim şirketlerde sermayenin en az %10’unu, halka açık şirketlerde ise sermayenin en az %5’ini oluşturan paysahipleri, “gerektirici sebepleri ve gündemi” yazılı olarak belirtmek koşuluyla yönetim kurulundan,
- Genel kurulu toplantıya çağırmasını,
- Veya genel kurul zaten toplanacak ise, karara bağlanmasını istedikleri konuları gündeme koymasını
isteyebilirler(5) (YTTK md. 411/f.1). Çağrı ve gündeme madde konulması talebi noter aracılığıyla yapılır(6) (YTTK md. 411/f.3).
Hemen belirtelim ki, YTTK, “esas sözleşmeyle, daha az sayıda paya sahip paysahiplerine çağrı hakkı tanınmasına” da izin vermiştir (YTTK md. 411/f.1). Örneğin, kapalı bir anonim şirketin esas sözleşmesine, sermayenin en az %5’ini oluşturan paysahiplerinin genel kurulu toplantıya çağırabileceği yönünde hüküm konabilir. Bu durumda, sermayenin en az %5’ini oluşturan pay sahipleri, genel kurulu toplantıya çağrı hakkını kullanırlar. Buna karşılık, şirket esas sözleşmesine, kanunun öngördüğü oranları ağırlaştırıcı yönde hüküm konamaz. Bir başka deyişle, kapalı şirketler için öngörülen %10’luk, halka açık şirketler için öngörülen %5’lik sınırlar, esas sözleşme ile %20 yahut %10 şeklinde artırılamaz.
Diğer yandan, YTTK, azlığın talebi için bir süre öngörmüş ve azlık tarafından yapılacak “gündeme madde konulması isteminin, çağrı ilânının Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde yayınlanmasına ilişkin ilân ücretinin yatırılması tarihinden önce” yönetim kuruluna ulaştırılmasını şart koşmuştur(7) (YTTK md. 411/f.2).
Azlık tarafından yapılan çağrı talebi, şirket Yönetim kurulu tarafından kabul edildiği takdirde, genel kurul en geç kırkbeş gün içinde yapılacak şekilde toplantıya çağrılır; aksi hâlde çağrı istem sahiplerince yapılır (YTTK md. 411/f.4).
D- ANONİM ŞİRKET GENEL KURULUNUN MAHKEME TARAFINDAN TOPLANTIYA ÇAĞRILMASI
Azlığın çağrı veya gündeme madde konulmasına ilişkin talepleri yönetim kurulu tarafından reddedildiği veya taleplerine yedi iş günü içinde olumlu cevap verilmediği takdirde, aynı paysahip-leri, şirket merkezinin bulunduğu yerdeki asliye ticaret mahkemesine başvurarak, genel kurulun toplantıya çağrılmasını talep edebilirler (YTTK md. 412). Burada dikkat edilecek husus, mahkemeye müracaat eden kişilerle şirket yönetim kuruluna başvuran kişilerin aynı olması gerekliliğidir. Zira, Kanun, “aynı paysahiplerinin başvurusu”nu zorunlu tutmuştur. Dolayısıyla, yönetim kuruluna başvuran azlık ile mahkemeye başvuranlar farklı kişiler ise, mahkemeye müracaat şartlarının oluşmadığı kabul edilecek ve paysahiplerinin talepleri mahkemece reddedilebilecektir.
Mahkeme, azlığın talebini, kural olarak dosya üzerinden inceler (YTTK md. 412). Mahkemece genel kurul toplantısı yapılmasına gerek görür ise, genel kurul toplantısının gündemini düzenlemek ve Kanun hükümleri uyarınca çağrıyı yapmak üzere bir kayyım atayabilir. Kayyımın görevleri ve toplantı için gerekli belgeleri hazırlamaya ilişkin yetkileri mahkeme kararında gösterilir. Mahkemenin azlığın talebi üzerine vereceği karar kesindir, bu karara karşı kanun yoluna gidilemez (YTTK md. 412).
III- GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRININ USULÜ
YTTK, toplantıya çağrı hususunda, ETTK’nın 368(8). maddesi hükmünü aynen korumuş, buna ilave olarak -1527. maddedeki yeni düzenlemeye paralel olarak- şirketin internet (web) sitesinde yayınlama zorunluluğu da getirilmiştir. Bu manada, YTTK’nın 414. maddesinin birinci fıkrasında “Genel kurul toplantıya, esas sözleşmede gösterilen şekilde, şirketin internet sitesinde ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde yayımlanan ilânla çağrılır.”denilmiştir. Dolayısıyla, Kanun, toplantıya çağrının “şirketin internet sitesinde ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde” yayımlanmasını şart koşmakta, ancak bunun haricindeki çağrı usullerine şirket esas sözleşmesinde yer verilmesine de izin vermektedir. Bunun yanında, “toplantı günü ile gündemin” ve “ilânın çıktığı veya çıkacağı gazetelerin”, pay defterinde yazılı paysahipleriyle önceden şirkete pay senedi veya paysahipliğini ispatlayıcı belge vererek adreslerini bildiren paysahiplerine, iadeli taahhütlü mektupla bildirilmesi de gerekmektedir (YTTK md. 414/f.1). Ancak, pay sahibi sayısı 250’yi aşan, bu nedenle de hisse senetleri halka arzedilmiş sayılan anonim şirketlerin “nama yazılı olarak ihraç edilmiş olup da, borsalarda veya teşkilatlanmış diğer piyasalarda devamlı işlem gören hisse senetleri” sahiplerine iadeli taahhütlü mektup gönderilmesi zorunlu değildir (YTTK md. 414/f.2; SPK md. 11/f.6).
Genel kurul toplantısına çağrının, ilân ve toplantı günleri hariç olmak üzere, toplantı tarihinden en az iki hafta önce yapılması şarttır (YTTK md. 414/f.1). Bu itibarla, toplantıya çağrının -ilan ve toplantı günü hariç- genel kurul tarihinden en az iki hafta önce şirketin internet sitesinde ilan edilmesi, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde yayınlatılması ve de pay defterinde yazılı paysahipleriyle, önceden şirkete pay senedi veya paysahipliğini ispatlayıcı belge vererek adreslerini bildiren paysahiplerine iadeli taahhütlü mektupla bildirilmesi gerekir.NOT:Baska bir forum sitesindeki memsa topiğinden alıntıdır.yatırım tavsiyesi değildir.


En son ozgurpazar tarafından 29 Oca 2015 00:59 tarihinde düzenlendi, toplamda 1 kere düzenlendi.

Çevrimdışı
 Profil  
 Mesaj Başlığı: Re: RANLO - Ran Lojistik Hisse Senedi Yorumları
Yeni mesajGönderilme zamanı: 29 Oca 2015 00:56 
Kullanıcı avatarı
Kayıt: 01 May 2012 15:21
Mesajlar: 63
Meslek: İnşaat Mühendisliği

yukarıda gönderdiğim yazıyı baska bir köyde memsa topiginde gördüm.Bir bilgim yok baska bir köyde yazan sayın Alpman burda yazıyormu bilmiyorum ama belki işine yarar diye düşündüm.Sayın Alpman baska bir forum sitesinde sizin elinizde yüklü miktarda ranlo hissesi olduğunu okumuştum ve miktarınıda belirtmiştiniz belki işinize yarar diye düşündüm.


Çevrimdışı
 Profil  
 Mesaj Başlığı: Re: RANLO - Ran Lojistik Hisse Senedi Yorumları
Yeni mesajGönderilme zamanı: 08 Tem 2016 21:18 
Kullanıcı avatarı
Kayıt: 08 Tem 2016 21:09
Mesajlar: 1
Meslek: Akademisyen

Ranlo Genel kurul ve mahkeme sureci konusunda fikir alışverişi yapmak için whatsap grup kurduk. Gruba katılmak isterseniz 05336617829 mesaj atabilirsiniz


Çevrimdışı
 Profil  
 

Yeni başlık gönder Başlığa cevap ver Sayfaya git Önceki  1 ... 325, 326, 327, 328, 329


 Kimler çevrimiçi

Bu forumu gezen kullanıcılar: Hiç bir kayıtlı kullanıcı yok ve 0 misafirGeçiş yap:  
kredi
Uyarı : Bu sitede tüm içeriği üyelerimiz oluşturmaktadır.5651 sayılı yasa gereği hukuki sorumluluk içeriği oluşturan üyemize aittir.Hukuka aykırı bir içerik gördüyseniz
ya da herhangi bir üyenin içeriği nedeniyle haklarınızın ihlal edildiğini düşünüyorsanız borsayorumu@borsayorumu.com adresinden iletişime geçebilirsiniz.